Raportteja ja selvityksiä .

Aro, Päivi; Harmo, Panu; Kainulainen, Asta; Linnavuo, Matti; Pakarinen Taija ja Viitala Sara 2008. Teknologia-avusteisia asumissovelluksia senioreille. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA.

Arolaakso-Ahola, Sari; Hirvonen, Janne ja Könni, Pirjo 2014. Etäpeliä ikääntyville: EPI -esiselvityshanke. 
Lapin AMK:n julkaisuja sarja B. Raportit ja selvitykset 24/2014. Rovaniemi: Lapin ammattikorkeakoulu.

Burdick, D. C., & Kwon, S. 2004. Gerotechnology: Research and practice in technology and aging: a textbook and reference for multiple disciplines. New York, NY: Springer Pub. Co

Calvo, Rafael A. ja Peters, Dorian 2014. Positive computing: technology for wellbeing and human potential. Massachusetts: Massachuttes institute of technology.

David C. Burdick, Sunkyo Kwon 2004. Gerotechnology: research and practice in technology and aging: a textbook and reference for multiple disciplines. New York: Springer Pub. Co.

Dementia, design and technology: time to get involved. 2009. Edited by Päivi Topo and Britt Östlund. Assistive technology research series, volume 24. Amsterdam: IOS Press. 

Domínguez-Rué, Emma; Linda Nierling (eds.) 2016. Ageing and technology: perspectives from the social sciences. Bielefeld: Transcript.

Felsted, Katarin; Wright, Scott D. 2014. Toward Post Ageing: Technology in an Ageing Society. Salt Lake City: University of Utah.

Fokus on welfare technology. 2012. Nordic Centre for Welfare and Social Issues. Tukholma: Nordens Välfärdscenter. 

Fokus på elder i informasjonssamfunnet. 2012. Nordic Centre for Welfare and Social Issues. Tukholma: Nordens Välfärdscenter. 

Furniss, Dominic; O'Kane, Aisling Ann; Randell, Rebecca; Taneva, Svetlena; Mentis, Helena Marie; Blandford, Ann (toim.) 2014. Fieldwork for healthcare : case studies investigating human factors in computing systems. San Rafael: Morgan & Claypool.

Harrington,Thomas L. & Harrington, Marcia K. (edit.) 2000. Gerontechnology: why and how. Eindhoven: Herman Bouma Foundation for Gerontechnology.

Hujala, Anneli; Rissanen, Sari ja Vihma, Susann (toim.) 2013. Designing wellbeing in elderly care homes. Aalto University publication series CROSSOVER 2/2013. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Taiteen laitos.

Kaakinen, Juha ja Törmä, Sinikka 1999. ESISELVITYS GERONTEKNOLOGIASTA, Ikääntyvä väestö ja teknologian mahdollisuudet. TULEVAISUUSVALIOKUNNAN TEKNOLOGIAJAOSTO TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 5. 

Kotiranta, Pirjo-Liisa ja Salminen, Anna-Liisa (toim.) 2004. Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen: artikkelikokoelma alueellisten ITSE-hankkeiden luomista apuvälineteknologian uusista toimintakäytännöistä, teknisistä ratkaisuista ja koulutusohjelmasta. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

Leikas, Jaana; Launiainen, Helena (toim.) 2016. Anni ja Onni: huomaamaton teknologia arjen apuna. Helsinki: Miina Sillanpään säätiö.

Mikkola Tuula; Matinheikki-Kokko Kaija ja Katri Korkalainen (toim.) 2015. Hyvinvointia ja energiatehokasta asumista ikäihmisten ehdoilla. Helsinki: Metropolia ammattikorkeakoulu.

Mulvenna, Maurice D., and C. D. Nugent. Supporting people with dementia using pervasive health technologies. London; New York: Springer, 2010.

Määttä, Minna; Aalto, Leena ja Saari, Arto 2008. Ikääntyvien Tyytyväisyyden Mittaaminen Koskien Asumista Ja Hoitopalveluja: KUTRI - Kustannustehokas Senioriasuminen -tutkimuksen Osaraportti 3. Espoo: Teknillinen korkeakoulu.

Newell, A. F. 2011. Design and the digital divide: Insights from 40 years in computer support for older and disabled people. San Rafael: Morgan & Claypool.

Nygård, Clas-Håkan; Eskola, Hannu; Hyttinen, Jari; Savinainen, Minna (toim.) 2007. Näkökulmia hyvinvointiteknologiaan. Tampere: Tampere University Press.

Oikarinen, Anu 1998. Geronteknologian perusteita ja sovelluksia. Oulu: Oulun yliopisto.

Pohjolainen, Pertti; Tarja Heinonen ja Päivi Karttunen. Aktiivisesti ikääntyen Euroopassa: Hyvät käytännöt ja toimintamallit. Hankkeen loppuraportti. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014.

Prendergast, David, and Chiara Garattini. Aging and the digital life course. First edition. New York: Berghahn Books, 2015.

Raappana, Anu, Marika Rauma ja Helinä Melkas 2006. Vanhus- ja vammaistyön organisaatiot ja teknologiaan perehdyttäminen: opas perehdyttämiseen sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Lahti: Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus.

Rauma, Marika, Teknillinen korkeakoulu, and Lahden keskus. 2004.Turvapuhelinpalvelut vanhustyössä: Osaamisen haasteet palvelutalossa. Lahti: Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus.

Ryhänen, Frank ja Paula Lehto 2014. Hyvinvointiteknologiat käyttöön: MHealth Booster -hankkeen Loppuraportti.  Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu.

Saariluoma, Pertti; Kujala, Tuomo ja Kuuva, Sari 2010. Ihminen ja teknologia: Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu. Helsinki: Teknologiateollisuus.

Saranummi, Niilo 2001. Hyvinvointi- ja terveysalan teknologia- ja palvelutuotteet. Teknologiakatsaus. Helsinki: Tekes.

Andrew, Sirkka; Merilampi, Sari ja Leino, Mirka 2014. Mobiilipelit uudentyyppisenä kuntoutusmuotona muistihäiriöissä. Tutkimusraportti. Sarja B, Raportit 4/2014. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014.

Sixsmith, Andrew ja Gloria Gutman 2013. Technologies for active aging. New York: Springer.

Törmä, Sinikka; Nieminen, Jarmo; Hietikko, Merja 2001. Teknologian arviointeja. 7, Ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian arviointi käyttäjänäkökulmasta. Turvahälytysjärjestelmät. Geronteknologia-arvioinnin osaraportti. Eduskunnan kanslian julkaisu. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta.

Väyrynen, Erja. Väestön Ikääntyminen - Haaste Ja Mahdollisuus Teknologian Ennakoinnille Ja Innovaatioille: VIHMA. Helsinki: Edita, 2003.