Hankkeet .

Tällä sivulla esittelemme ikäteknologia-aiheisia Suomessa toimivia hankkeita. Voit ilmoittaa uuden hankkeen sivun alareunan vinkkilomakkeella.

Digittää-hanke

DIGITTÄÄ-hanke on Meri-Pohjolan opistopiirin yhteishanke, jonka tarkoituksena on edistää maakuntien ikäihmisten heikkoja perus- ja digitaitoja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. Lisää tietoa hankkeesta löytyy Facebookista ja Instagramista.

Nordic Telemedicine Center (NTC), 2015-2018

Toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK), Vaasan Yliopisto, Uumajan Yliopisto, Västerbottens läns landsting
Kuvaus: Hankkeessa luotiin kuntoutusmalli muistisairauden varhaisessa vaiheessa oleville henkilöille ja heidän läheisillensä. Yhteinen sävel -kuntoutus sisältää ohjattuja ryhmätapaamisia ja kotiharjoittelua tablet-tietokoneella, johon hankkeessa kehitettiin muisteluharjoituksia ja yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma. Kotiohjaus toteutuu videoneuvotteluna.
Nordic Telemedicine Center

HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto – Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla, 2014-2017

Toteuttajat: Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kuvaus: HYVÄKSI -hankkeessa kehitetään yhdessä käyttäjien, teknologiayritysten sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa helppokäyttöistä ja miellyttävää teknologiaa eri kohderyhmille, kuten mm. ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 
SAMK: Hankkeet

IkäOTe - Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat, 2015-2017

Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kuvaus: IkäOTe -hankkeessa tutkittiin ja kokeiltiin teknologisia ratkaisuja ikääntyvien ja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä hyvinvointiteknologioita tutkittiin ja kokeiltiin Joensuun kaupungin kotihoidossa. Hanke päättyi 28.2.2017, mutta hankkeen verkkosivut ja sivujen materiaali ovat käytettävissä 28.2.2022 asti.
IkäOTe

Digitaalinen kotihoito, 2017

Toteuttaja: Posion kunta, Terveysoperaattori Oy, Coronaria Hoivapalvelut Oy
Kuvaus: Digitaalisen kotihoidon projektissa Posiolla selvitetään, miten sensoriteknologian avulla voidaan tuottaa ennakoivaa terveydenhoitoa ja hoivaa. Tavoitteena on myös aktivoida kotihoidon asiakkaat liikkumaan kykynsä mukaan sekä parantaa sosiaalista osallistumista, ja nostaa näin heidän hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Posiolla kehittämistyön pääpainona on kehittää syrjäseudulla asuville ikäihmisille kotihoidon uusia toimintamalleja. Niissä pääpaino on ikäihmisten arkiselviytymistä parantavien ja sosiaalista osallistumista mahdollistavien toimintamallien rakentaminen. Tärkeää on, että myös kaukana kuntakeskuksesta asuvat voivat osallistua ja olla mukana yhteisöllisessä toiminnassa. Apuvälineiksi tuodaan 24/7 digitaalinen seuranta, palveluun integroituva aktiivisuusmittari sekä helppokäyttöinen videoyhteys.
Terveysoperaattori

TuTunko - Turvallisuudentunne kotona, 2016-2017

Toteuttaja: Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
Kuvaus: TuTunko -projektissa tutkitaan digitaalisten palveluiden ja sovellusten vaikutuksia kotona asuvan muistisairaan ikääntyneen turvallisuudentunteeseen ja arjen sujumiseen. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat luovat turvallisuudentunnetta alkavan muistisairauden omaavalle henkilölle ja lisäksi selvitetään, kuinka heidän arkensa sujumista ja kotona asumista voidaan helpottaa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella alkavaa muistisairautta potevien henkilöiden kotona asumisen tueksi henkilökohtaisesti räätälöitävä käyttäjäkeskeinen digitaalinen palvelukanava palveluineen. Palvelukanavaan integroidaan mukaan myös vaikuttavuuden mittaristot. Projektin kohderyhmiä ovat muistisairaat henkilöt ja heidän omaisensa, digitaalisia palveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot. Tutkimusprojekti toteutetaan yhteistyössä tutkimuslaitosten, kaupunkien ja yritysten kanssa.
Oulun yliopisto: Turvallisuuden tunne kotona

VALMUSKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairauden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena, 2015-2017

Toteuttaja: VTT, Itä-Suomen yliopisto ja Oulun yliopisto
Kuvaus: Muistisairaudet vaikeuttavat ikäihmisten kotona asumista. VALMUSKA -projektin tavoitteena on muistisairauden hyvän elämänlaadun varmistaminen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen avulla sekä kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata teknologioita (esim. valaisimia, pattereita, aktiivisuusrannekkeita), joilla voidaan tukea muistisairaiden kotona asumista, helpottaa muistisairauden oireita ja niistä aiheutuvaa hoidon tarvetta. Tavoitteena on, että tunnetut tutkimustulokset saadaan tuotteistettua yritysten kautta tarjoamaksi ja edelleen palveluntarjoajien ja kaupunkilaisten käyttöön.
Oulun yliopisto: Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys

Connected for Health, 2015-2016

Toteuttaja: Suomi: Etelä-Pohjanmaan liitto (hankkeen pääpartneri), Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus EPTEK ry, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Alavuden kaupunki, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä
Tsekki: Palacký University Olomouc, Ruotsi: Acreo Swedish ICT, Municipality of Hudiksvall, Box Play Alleato AB, nWise AB, SICS Swedish ICT AB, Tanska: Region of Southern Denmark
Kuvaus: Connected for Health -hankkeen tarkoituksena oli testata terveysteknologian sovelluksia ja kehittää sosiaali- ja terveysalan etäpalveluita. Hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten nopeat tietoliikenneverkot tuovat mahdollisuuksia potilaiden kotihoitoon sekä tuovat kustannussäästöjä. Ratkaisuja etsittiin neljän pilotin kautta, joista kaksi toteutettiin Suomessa, yksi Ruotsissa sekä yksi Tanskassa. Hanke tuotti hyvien käytäntöjen raportin Euroopan unionille sekä European Innovation Partnership of Active and Healthy Ageing -toimijoille.
Etelä-Pohjanmaan liitto: Connected for Health

BeWell Happy, 2014-2016

Toteuttaja: VTT Oy, Jyväskylän yliopisto (kognitiotiede), Miina Sillanpään Säätiö, Benete Oy, BLC Protie Oy, Capitis Control Oy, Mediconsult Oy
Kuvaus: Monitieteisessä yhteiskehittämisen projektissa selvitettiin, miten anturiteknologian avulla voidaan havaita mahdollisia muutoksia ikäihmisen toimintakyvyssä. Tavoitteena oli toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden tukeminen eettisesti kestävällä tavalla. Kehitystyön lähtökohtana oli ikäihmisen hyvä elämä ja käyttäjien ja sidosryhmien äänen kuuleminen.
BeWell - Aktiivinen arki
VTT, Terveys ja hyvinvointi

Yhteinen sävel – Kotona asuvan muistisairaan ja läheisen vuorovaikutuksen edistäminen musiikin ja kommunikoinnin keinoin, 2012-2016

Toteuttaja: Miina Sillanpään Säätiö
Kuvaus: Hankkeessa luotiin kuntoutusmalli muistisairauden varhaisessa vaiheessa oleville henkilöille ja heidän läheisillensä. Yhteinen sävel -kuntoutus sisältää ohjattuja ryhmätapaamisia ja kotiharjoittelua tablet-tietokoneella, johon hankkeessa kehitettiin muisteluharjoituksia ja yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma. Kotiohjaus toteutuu videoneuvotteluna.
Miina Sillanpään Säätiö: Yhteinen sävel